Pientalorakentaja työnantajana

Mikäli aiot käyttää sähkötöiden tekemiseen omassa pientalossasi tai sähköremontissasi tekijää, jonka tietoja ei löydy verohallinnon ennakkoperintärekisteristä, toimit silloin kuluttajan ominaisuudessa työnantajana. Tästä roolista koituukin sitten monenlaisia seuraamuksia.

Jos toimit työantajan asemassa, ota huomioon ainakin seuraavat työnantajavelvoitteet. Työnantajan on aina maksettava lakisääteiset työnantajasuoritukset, joita ovat ennakonpidätykset ja palkanmaksun oheiskustannuksin suoritettavat työnantajamaksut. Lisäksi työnantajaa velvoittavat työturvallisuussäännökset.

Ennakonpidätys

Kuluttajan ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä silloin, kun samalle työntekijälle maksettu palkka on enintään 1 500 euroa vuodessa.

Toiminimellä toimivalle henkilölle tai yksityishenkilölle maksetusta palkasta tai korvauksesta maksettavan ennakonpidätyksen määrä selviää henkilön verokortista. Jos henkilö ei esitä verokorttia, pidätys toimitetaan 60 %:n suuruisena.

Yhteisö- ja yhtymämuotoiselle työntekijälle, joka ei löydy ennakkoperintärekisteristä, ennakonpidätys on 13 % maksetusta palkasta tai työkorvauksesta. Ennakonpidätys lasketaan arvonlisäverottomasta työkorvauksesta.

Työnantaja antaa palkan- tai muun työkorvauksen saajalle tositteen maksamastaan palkasta ja siitä toimitetusta ennakonpidätyksestä. Työnantaja tilittää maksamistaan palkoista pidättämänsä ennakonpidätykset verovirastolle palkanmaksua seuraavana kuukauden 10. päivä. Lisätietoja ennakonpidätyksestä saa verotoimistosta sekä Verohallinnon sivuilta.

Työnantajamaksut

Työnantaja-asemassa oleva kuluttaja on velvollinen maksamaan palkanmaksun oheiskustannuksina sosiaaliturvamaksun, työeläkemaksun sekä tapaturma-, työttömyysvakuutus- ja ryhmähenkivakuutusmaksun.

Sosiaaliturvamaksu

Sosiaaliturvamaksu (sotu-maksu) maksetaan ennakonpidätyksen yhteydessä verovirastolle. Maksu koostuu kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksusta. Pientyönantajan sotu-maksu vuonna 2004 on 2,964 %.

Työeläkemaksu

Työeläkemaksu (TEL- ja TaEL-maksu) on toinen työnantajamaksu. Työntekijä vakuutetaan työsuhteen alusta lähtien TEL:n (työeläkelain) mukaan, jos työsuhde kestää vähintään 30 päivää ja ansio ensimmäiseltä 30 päivän jaksolta on vähintään 229,34 euroa. TEL-maksu suoritetaan työeläkemaksusopimuksen mukaisesti työeläkelaitokselle. TEL-maksu on vuonna 2004 palkasta vähintään 21,59 %, josta työnantajan osuus on 16,99 % ja palkansaajan osuus 4,6 %. Työnantaja pidättää työntekijän osuuden palkasta ja tilittää sen vakuutusyhtiölle työntekijän puolesta.

Työsuhde vakuutetaan TaEL:n mukaan, kun se kestää alle kuukauden tai kun se kestää yli kuukauden, mutta ensimmäisen 30 päivän ansiot ovat alle 229,34 euroa. TaELmaksu vuonna 2004 on 18,0 %. Palkansaajan osuus maksusta on 4,6 % ja työnantajan osuus 14 % palkasta. Jos ansiot vaihtelevat yli tai alle 229,34 euron, vakuutusta voidaan joutua vaihtamaan TEL:n ja TaEL:n välillä.

Tapaturmavakuutus

Tapaturmavakuutus on työnantajan otettava työsuhteessa oleville työntekijöilleen. Vakuutus otetaan tapaturmavakuutusta hoitavasta vakuutusyhtiöstä. Jos työnantaja on teettänyt työtä vuoden aikana vain alle 12 työpäivää, hänen ei tarvitse maksaa tapaturmavakuutusta. Vakuutusmaksun suuruus vaihtelee työn vaarallisuuden ja toimialan mukaan. Maksu on keskimäärin 1,1 % (2004) maksetuista palkoista. Vakuuttamisvelvollisuus koskee kaikkia työsuhteessa olevia henkilöitä työntekijän palkasta tai iästä riippumatta.

Työttömyysvakuutusmaksu

Työttömyysvakuutusmaksu maksetaan tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Maksun on velvollinen maksamaan jokainen tapaturmavakuutusvelvollinen työnantaja. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu palkkasummasta, joka on enintään 840 940 euroa on 0,6 % ja sitä ylimenevästä osasta 2,5 % (2004). Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,25 %, minkä työnantaja pidättää työntekijän palkasta palkanmaksun yhteydessä.

Ryhmähenkivakuutus

Ryhmähenkivakuutuksen on velvollinen ottamaan työntekijälle sellainen työnantaja, jonka toimialaa koskevassa yleissitovassa työehtosopimuksessa on tästä määräys. Tällainen määräys on myös talotekniikka-alan sähköasennustoimialan työehtosopimuksessa. Ryhmähenkivakuutusta hoidetaan tapaturmavakuutuksen yhteydessä. Vakuutusmaksu vaihtelee vakuutusyhtiöittäin. Vuonna 2004 maksu on noin 0,081 % palkasta.